ဗုဒၶဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့တဲ့ စစ္မွန္တဲ့တရားးေတာ္ေတြကို ၁၀၀% မက်င့္ၾကံႏိုင္ေပမယ့္ တရားးေတာ္ေတြ မေပ်ာက္္ပ်က္ဖို႔နဲ႔ ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္က်န္ရစ္ႏိုင္ေစဖို႔ BHG အဖြဲ႔ က ေရာက္ရာအရပ္က အျမဲတမ္းရပ္တည္ေနမယ္....