ႏွစ္သစ္မွာအခ်စ္သစ္ေတြနဲ႕ေပ်ာ္ရြင္ႏုိင္က်ပါေစေၾကာင္း .::BHG::. မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ ။ :P

Happy NewYear 2013
We Are Not Sorry !!
We Are Watching You Always !!
We Are Anonymous !!
We Love Hacking !!
We Can We Do Everything !!

Adm!n K!ll3r
Bl4ckr3ap3r
H4ck3r^Lammer
anon4
Dr.Rat
Rat-2
snRoot
f3tcharray
Mr.n00b
Mr.Vampire
r00tinject0r
buglab

We Are The Same !!

Nice Shoot 2012 - 2013 See it ! >> http://pastebin.com/gYWPkesB
 
Official BHG ( Website & Facebook )
http://www.blinkhackergroup.org
Facebook: http://www.facebook.com/BlinkHackerGroup