ျမင့္ျမတ္တဲ့ သာသနာေျမကို သန္႕ရွင္းဖို႕ , ငါတို႕လက္ေတြ တစ္ခါတစ္ေလ ေသြးစြန္းသင့္တယ္ ။
Hacked By : Adm!n K!ll3r
Special Thank To : Mr.N00b
We Love RaKhine