-


ရတနာပုံ၀က္ဘ္ဆိုက္၏ Login လုပ္သည္႔ေနရာတြင္ စစ္အစိုးရက ယုတ္မာမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ နီးစပ္ရာ အခ်င္းခ်င္း အသိေပးၾကပါ။

Technical Details: The certificate is not trusted because it is self-signed.
The certificate is only valid for ytp-datanode-01.yatanarpon.com.mm

-